Ram Prasad Chaudhary

जन्नी मनै साहित्यिक रचना लिख्ना थारू समुदायमा एकदमै कम बटै । गाेटगाट रहर फेर भाेज करल पाछे साहित्य लेख्ना काम पटक्कै छोर देथै । यकर कारण का हुइ सेकी ? अो रचना लिख्ना अग्रसर करेक लाग का करे परि ?


Ram Prasad Chaudhary posted 3 months ago
Ram Prasad Chaudhary

१. असना 

२. सेमरा

३. जाम

४. कोसम

५. पियार

६. मोहराइन । नम्ह्रैन

७. सिस्वा

८. भिलोर

९. लिपटिस । मसला

१०. पिपरा

११. बरगड

१२. अाम

१३. अमरूट

१४. बकैन

१५. अारू

१६. निम

१७. नास्पती

१८. पकरिया

१९. माैह्वा

२०. गुल्लर

२१. रोहनी । रोइनी

२२. सेख्वा । जिन्ना

२३. सर्रि

२४. बेल

२५. भेला

२६. सगुन

२७. कग्जी । निम्वा । भोगते । चकोत्रा

२८. मेवा

२९. टेन

३०. पानन

३१. सलिफा

३२. पर्सा

३३. खैयर

३४. क्रा

३५. कर्मा

३६. पर्झि

३७. सैजन

३८. अशोक

३९. बहेर

४०. करून्डा

४१. धैरा

४२. धाैठी

४३. बैर

४४. लिच्चि

४५. ..................  अप्नेनके जानल उल्लेख कर्देबी ।


Ram Prasad Chaudhary posted 4 months ago
You are currently offline.
Refresh