Riddles ( खिसा )

लावा खिसा
तेर्ही मेर्ही रुखवा ओकर पानी मिठ्वा का हाे?

View Share on Facebook
खति खतन्ता धर्ती फतन्ता, तीन मुरी दस गोर सँगे चलन्ता, का हो ?

View Share on Facebook
धर शशुर मै गरल बटु, धर शशुर मै टङ्गल बाटु का हो ?

View Share on Facebook
वाह रे वाह टरे मनै उप्पर गुह का हो ?

View Share on Facebook
छुटुमुटु बाबुक पेट चिरल बटीस का हो ?

View Share on Facebook
मामा रे मामा मै गारल बातु ?

View Share on Facebook
कथा दारु कथुली तोर पेटमे गेठुली ?

View Share on Facebook
जाैन घर जैठु जाैन घर ढेबर बिच्कैल देक्ठु का हाे ?

View Share on Facebook
ताेर बाबक भित्तर नाक का हाे ?

View Share on Facebook
ससरार जाई बेर हँसाईथ लौट्थ टो डरवाईथ का हो?

View Share on Facebook
आगे पुछी पाछे पुछी जे नाई जानी अपन डाई बाबानसे पुछी का हो?

View Share on Facebook
आईटु जाईटु फुला गिराईटु का हो?

View Share on Facebook
हाँथीक कान बिलारिक छाला जे नाई जानी सरकारी साला का हो?

View Share on Facebook
बनुवाँसे आए मैना ओकर एक गोर दुई दैना?

View Share on Facebook
गैनु गैनु सर्काके बैठ गिनु का हो ?

View Share on Facebook
You are currently offline.
Refresh